ใบรับรองการดำเนินงานของบริษัทและขอบเขตธุรกิจหลักมีดังนี้:

นำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทต่างๆ
ทำสัญญาโครงการต่างประเทศ
การขายสำหรับโรงสีโรลโลหการ
ใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์การแพทย์
ใบอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
ใบอนุญาตสำหรับผู้แทนแรงงานในต่างประเทศ

01


Post time: May-26-2020